Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cờ tào cáo dài

guest#44703
guest#44703
Xếp hạng 193341
3536 những trò chơi 3376 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 95.48%
guest#33162
guest#33162
Xếp hạng 173023
3315 những trò chơi 3077 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 92.82%
guest#22646
guest#22646
Xếp hạng 127969
2713 những trò chơi 2461 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 90.71%
Chỗ Người chơi
#4 guest#22328 guest#22328 Rating 126016 Games 2213 Wins 2132 Win rate 96.34% Positions 0
#5 guest#21557 guest#21557 Rating 118701 Games 2216 Wins 2117 Win rate 95.53% Positions 0
#6 guest#23315 guest#23315 Rating 118355 Games 2247 Wins 2107 Win rate 93.77% Positions 0
#7 guest#26813 guest#26813 Rating 95103 Games 2555 Wins 2101 Win rate 82.23% Positions 0
#8 guest#31576 guest#31576 Rating 86777 Games 1719 Wins 1575 Win rate 91.62% Positions 0
#9 guest#15051 guest#15051 Rating 82183 Games 1515 Wins 1424 Win rate 93.99% Positions 0
#10 guest#32802 guest#32802 Rating 80314 Games 1638 Wins 1509 Win rate 92.12% Positions 0
#11 SNOWMAN SNOWMAN Rating 76331 Games 1609 Wins 1444 Win rate 89.75% Positions 0
#12 guest#20452 guest#20452 Rating 69318 Games 1973 Wins 1601 Win rate 81.15% Positions 0
#13 guest#41854 guest#41854 Rating 65921 Games 1210 Wins 1140 Win rate 94.21% Positions 0
#14 guest#34692 guest#34692 Rating 64771 Games 1262 Wins 1157 Win rate 91.68% Positions 0
#15 guest#41324 guest#41324 Rating 62824 Games 1355 Wins 1201 Win rate 88.63% Positions 0
#16 guest#15066 guest#15066 Rating 62663 Games 1284 Wins 1144 Win rate 89.1% Positions 0
#17 guest#21345 guest#21345 Rating 61216 Games 1252 Wins 1125 Win rate 89.86% Positions 0
#18 guest#42519 guest#42519 Rating 60610 Games 1333 Wins 1156 Win rate 86.72% Positions 0
#19 Лиса_и_Колобок Лиса_и_Колобок Rating 58453 Games 970 Wins 949 Win rate 97.84% Positions 0
#20 guest#43708 guest#43708 Rating 58436 Games 1567 Wins 1286 Win rate 82.07% Positions 0
#21 павел_2 павел_2 Rating 57536 Games 1538 Wins 1281 Win rate 83.29% Positions 0
#22 guest#41171 guest#41171 Rating 53426 Games 1067 Wins 967 Win rate 90.63% Positions 0
#23 guest#26633 guest#26633 Rating 52719 Games 986 Wins 919 Win rate 93.2% Positions 0
#24 guest#21788 guest#21788 Rating 52418 Games 1030 Wins 957 Win rate 92.91% Positions 0
#25 guest#36275 guest#36275 Rating 52355 Games 1078 Wins 977 Win rate 90.63% Positions 0
notify icon