Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Cờ tào cáo dài

guest#44703
guest#44703
Xếp hạng 617635
11060 những trò chơi 10690 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 96.65%
guest#33162
guest#33162
Xếp hạng 211470
4094 những trò chơi 3788 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 92.53%
guest#22328
guest#22328
Xếp hạng 200063
3610 những trò chơi 3452 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 95.62%
Chỗ Người chơi
#4 guest#22646 guest#22646 Rating 186865 Games 4218 Wins 3740 Win rate 88.67% Positions 0
#5 guest#21557 guest#21557 Rating 141151 Games 2657 Wins 2528 Win rate 95.14% Positions 0
#6 guest#23315 guest#23315 Rating 128779 Games 2456 Wins 2300 Win rate 93.65% Positions 0
#7 БілаЛ БілаЛ Rating 120236 Games 2383 Wins 2195 Win rate 92.11% Positions 0
#8 guest#31576 guest#31576 Rating 117488 Games 2391 Wins 2168 Win rate 90.67% Positions 0
#9 guest#54113 guest#54113 Rating 116670 Games 3466 Wins 2827 Win rate 81.56% Positions 0
#10 guest#32802 guest#32802 Rating 111887 Games 2439 Wins 2201 Win rate 90.24% Positions 0
#11 guest#26633 guest#26633 Rating 95635 Games 1773 Wins 1668 Win rate 94.08% Positions 0
#12 guest#26813 guest#26813 Rating 95103 Games 2555 Wins 2101 Win rate 82.23% Positions 0
#13 guest#45086 guest#45086 Rating 92388 Games 1995 Wins 1760 Win rate 88.22% Positions 0
#14 guest#15051 guest#15051 Rating 82183 Games 1515 Wins 1424 Win rate 93.99% Positions 0
#15 SNOWMAN SNOWMAN Rating 81395 Games 1713 Wins 1538 Win rate 89.78% Positions 0
#16 guest#42519 guest#42519 Rating 80992 Games 1858 Wins 1593 Win rate 85.74% Positions 0
#17 guest#22363 guest#22363 Rating 77878 Games 4579 Wins 2847 Win rate 62.18% Positions 0
#18 guest#43708 guest#43708 Rating 71663 Games 2015 Wins 1635 Win rate 81.14% Positions 0
#19 Человек Человек Rating 71657 Games 1540 Wins 1348 Win rate 87.53% Positions 0
#20 guest#41854 guest#41854 Rating 69651 Games 1286 Wins 1210 Win rate 94.09% Positions 0
#21 guest#20452 guest#20452 Rating 69318 Games 1973 Wins 1601 Win rate 81.15% Positions 0
#22 Aza Aza Rating 69032 Games 1494 Wins 1323 Win rate 88.55% Positions 0
#23 guest#41324 guest#41324 Rating 68615 Games 1495 Wins 1322 Win rate 88.43% Positions 0
#24 guest#21345 guest#21345 Rating 66766 Games 1384 Wins 1240 Win rate 89.6% Positions 0
#25 guest#54140 guest#54140 Rating 65356 Games 1161 Wins 1117 Win rate 96.21% Positions 0
notify icon