Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang | Bài tấn đơn giản

guest#117688
guest#117688
Xếp hạng 551620
10646 những trò chơi 6085 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 57.16%
guest#104059
guest#104059
Xếp hạng 516596
13413 những trò chơi 5145 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 38.36%
guest#121190
guest#121190
Xếp hạng 325528
8569 những trò chơi 3936 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 45.93%
Chỗ Người chơi
#4 guest#109056 guest#109056 Rating 282497 Games 7685 Wins 3189 Win rate 41.5% Positions 0
#5 guest#121119 guest#121119 Rating 251028 Games 9535 Wins 6841 Win rate 71.75% Positions 0
#6 guest#116531 guest#116531 Rating 231303 Games 9143 Wins 5376 Win rate 58.8% Positions 0
#7 guest#107021 guest#107021 Rating 215250 Games 11060 Wins 7306 Win rate 66.06% Positions 0
#8 IGROK IGROK Rating 212266 Games 4276 Wins 2365 Win rate 55.31% Positions 0
#9 guest#437551 guest#437551 Rating 190447 Games 4012 Wins 1728 Win rate 43.07% Positions 0
#10 guest#112560 guest#112560 Rating 189112 Games 4159 Wins 1814 Win rate 43.62% Positions 0
#11 guest#35647 guest#35647 Rating 186968 Games 4423 Wins 2329 Win rate 52.66% Positions 0
#12 Alеx Alеx Rating 178530 Games 3198 Wins 1580 Win rate 49.41% Positions 0
#13 guest#133741 guest#133741 Rating 161851 Games 7211 Wins 4936 Win rate 68.45% Positions 0
#14 guest#417779 guest#417779 Rating 153532 Games 4220 Wins 1658 Win rate 39.29% Positions 0
#15 guest#28041 guest#28041 Rating 149632 Games 5154 Wins 2743 Win rate 53.22% Positions 0
#16 guest#129721 guest#129721 Rating 144144 Games 3721 Wins 1743 Win rate 46.84% Positions 0
#17 guest#418661 guest#418661 Rating 140900 Games 3327 Wins 1356 Win rate 40.76% Positions 0
#18 guest#162393 guest#162393 Rating 128258 Games 3017 Wins 1208 Win rate 40.04% Positions 0
#19 guest#396186 guest#396186 Rating 126973 Games 2800 Wins 1300 Win rate 46.43% Positions 0
#20 google1011 google1011 Rating 117940 Games 3318 Wins 1943 Win rate 58.56% Positions 0
#21 guest#406486 guest#406486 Rating 117895 Games 3991 Wins 2862 Win rate 71.71% Positions 0
#22 guest#27612 guest#27612 Rating 115772 Games 4410 Wins 2868 Win rate 65.03% Positions 0
#23 guest#99244 guest#99244 Rating 115398 Games 3614 Wins 1392 Win rate 38.52% Positions 0
#24 guest#428992 guest#428992 Rating 111038 Games 4398 Wins 3016 Win rate 68.58% Positions 0
#25 guest#115481 guest#115481 Rating 101465 Games 3238 Wins 1578 Win rate 48.73% Positions 0
notify icon