Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang

Пономарьов Олександр
Пономарьов Олександр
Xếp hạng 1283756
22761 những trò chơi 22147 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 97.3%
guest#48482
guest#48482
Xếp hạng 958402
16414 những trò chơi 16095 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 98.06%
ingman
ingman
Xếp hạng 853569
16252 những trò chơi 14253 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 87.7%
Chỗ Người chơi
#4 guest#104059 guest#104059 Rating 602981 Games 15056 Wins 6642 Win rate 44.12% Positions 0
#5 guest#42775 guest#42775 Rating 576695 Games 19821 Wins 15210 Win rate 76.74% Positions 0
#6 guest#41324 guest#41324 Rating 530599 Games 9838 Wins 9312 Win rate 94.65% Positions 0
#7 guest#117688 guest#117688 Rating 521579 Games 10028 Wins 5747 Win rate 57.31% Positions 0
#8 guest#99486 guest#99486 Rating 484408 Games 9274 Wins 8664 Win rate 93.42% Positions 0
#9 senea senea Rating 468380 Games 8099 Wins 7881 Win rate 97.31% Positions 0
#10 guest#130651 guest#130651 Rating 438440 Games 18307 Wins 10796 Win rate 58.97% Positions 0
#11 guest#22328 guest#22328 Rating 414036 Games 7649 Wins 7281 Win rate 95.19% Positions 0
#12 guest#102047 guest#102047 Rating 403150 Games 11037 Wins 4920 Win rate 44.58% Positions 0
#13 guest#33162 guest#33162 Rating 401180 Games 7291 Wins 6920 Win rate 94.91% Positions 0
#14 guest#54140 guest#54140 Rating 390618 Games 6835 Wins 6668 Win rate 97.56% Positions 0
#15 БілаЛ БілаЛ Rating 382165 Games 8370 Wins 7490 Win rate 89.49% Positions 0
#16 alexander25602 alexander25602 Rating 368084 Games 6471 Wins 6199 Win rate 95.8% Positions 0
#17 guest#21557 guest#21557 Rating 326328 Games 5945 Wins 5722 Win rate 96.25% Positions 0
#18 vladlan vladlan Rating 319650 Games 7148 Wins 6338 Win rate 88.67% Positions 0
#19 Sambor1964 Sambor1964 Rating 319197 Games 8539 Wins 6907 Win rate 80.89% Positions 0
#20 guest#37962 guest#37962 Rating 313615 Games 6969 Wins 6058 Win rate 86.93% Positions 0
#21 guest#115764 guest#115764 Rating 308238 Games 8361 Wins 3541 Win rate 42.35% Positions 0
#22 guest#109056 guest#109056 Rating 282471 Games 7682 Wins 3187 Win rate 41.49% Positions 0
#23 guest#83069 guest#83069 Rating 279926 Games 4933 Wins 4762 Win rate 96.53% Positions 0
#24 guest#109554 guest#109554 Rating 277406 Games 8880 Wins 4306 Win rate 48.49% Positions 0
#25 guest#121190 guest#121190 Rating 276531 Games 7209 Wins 3311 Win rate 45.93% Positions 0
notify icon