Trình duyệt của bạn đã lỗi thời và không còn được hỗ trợ. Hãy tải xuống trình duyệt hiện đại <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a>hoặc<a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Sảnh vinh quang

guest#44703
guest#44703
Xếp hạng 851510
15373 những trò chơi 14845 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 96.57%
guest#48482
guest#48482
Xếp hạng 606634
10426 những trò chơi 10190 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 97.74%
guest#33162
guest#33162
Xếp hạng 401180
7291 những trò chơi 6920 chiến thắng
Tỉ lệ chiến thắng 94.91%
Chỗ Người chơi
#4 guest#22328 guest#22328 Rating 317223 Games 5886 Wins 5586 Win rate 94.9% Positions 0
#5 guest#42775 guest#42775 Rating 300115 Games 10709 Wins 8227 Win rate 76.82% Positions 0
#6 guest#41324 guest#41324 Rating 299024 Games 5684 Wins 5309 Win rate 93.4% Positions 0
#7 guest#104059 guest#104059 Rating 275435 Games 5977 Wins 3133 Win rate 52.42% Positions 0
#8 guest#54113 guest#54113 Rating 256738 Games 7297 Wins 6108 Win rate 83.71% Positions 0
#9 guest#22646 guest#22646 Rating 234248 Games 5561 Wins 4856 Win rate 87.32% Positions 0
#10 alexander25602 alexander25602 Rating 231747 Games 4146 Wins 3916 Win rate 94.45% Positions 0
#11 guest#34591 guest#34591 Rating 199779 Games 3827 Wins 3603 Win rate 94.15% Positions 0
#12 БілаЛ БілаЛ Rating 197093 Games 3932 Wins 3629 Win rate 92.29% Positions 0
#13 guest#99486 guest#99486 Rating 193862 Games 3499 Wins 3360 Win rate 96.03% Positions 0
#14 guest#56386 guest#56386 Rating 193238 Games 3357 Wins 3210 Win rate 95.62% Positions 0
#15 guest#35647 guest#35647 Rating 187857 Games 4433 Wins 2334 Win rate 52.65% Positions 0
#16 guest#54140 guest#54140 Rating 175864 Games 3160 Wins 3045 Win rate 96.36% Positions 0
#17 guest#67738 guest#67738 Rating 163966 Games 3287 Wins 3008 Win rate 91.51% Positions 0
#18 guest#21557 guest#21557 Rating 161395 Games 3057 Wins 2903 Win rate 94.96% Positions 0
#19 lytshiy4848 lytshiy4848 Rating 154096 Games 2725 Wins 2607 Win rate 95.67% Positions 0
#20 Tina Tina Rating 151801 Games 2887 Wins 2612 Win rate 90.47% Positions 0
#21 guest#32802 guest#32802 Rating 146157 Games 3307 Wins 2954 Win rate 89.33% Positions 0
#22 guest#60702 guest#60702 Rating 134598 Games 3975 Wins 1787 Win rate 44.96% Positions 0
#23 guest#74022 guest#74022 Rating 128792 Games 2774 Wins 1409 Win rate 50.79% Positions 0
#24 guest#23315 guest#23315 Rating 128679 Games 2456 Wins 2300 Win rate 93.65% Positions 0
#25 guest#68750 guest#68750 Rating 128223 Games 2271 Wins 2186 Win rate 96.26% Positions 0
notify icon