Vaš pregledač je zastareo i više nije podržava. Preuzmite savremeni brauzer <a rel="nofollow noopener" target="_blank" href="https://www.google.com/chrome/">Chrome</a> ili <a target="_blank" href="https://www.mozilla.org/ru/firefox/download/thanks/">Firefox</a>

Korisnički ugovor

Sankt Peterburg, Ruska Federacija

IP Gorlov Jurij Olegovič, u dalјem tekstu „Administrator“, postupajući na osnovu Jedinstvenog državnog registra individualnih preduzetnika (EGRIP) br. 314784707100555, predlaže korisniku Interneta da koristi njegove usluge objavlјene na Internetu, pod uslovima navedenim u ovom Ugovoru.

 1. POJMOVI I DEFINICIJE Za potrebe ovog dokumenta, sledeći pojmovi se koriste u sledećem značenju:
  1. Autorizacijа — identifikacija Korisnika putem unošenja korisničkih podataka u odgovarajuća polјa na veb lokaciji.
  2. Lični profil — lična stranica Korisnika, formirana na Veb lokaciji nakon Registracije, kojoj Korisnik može pristupiti nakon Autorizacije.
  3. Lični račun — račun na Ličnom profilu Korisnika koji sadrži informacije o stanju interne valute GAMEZZ novčići.
  4. Korisnik — korisnik Interneta, koji je potpuno poslovno sposobno fizičko lice.
  5. Administrator — administrator veb lokacije gamezz.com.
  6. Veb lokacija — sajt na Internetu koji se nalazi na sledećoj Internet adresi: gamezz.com, na kojoj se nalaze Usluge kojima se pristupa u skladu sa odredbama ovog Ugovora.
  7. Usluge — zabavni onlajn programi kojima se pristupa na internetskoj stranici za internu valutu GAMEZZ novčići, kao i druge usluge, radovi ili dobra, koje Administrator može da postavi na veb lokaciju i koje Korisnik ima pravo da kupi koristeći GAMEZZ novčiće.
  8. Korisnički podaci — jedinstveno Korisničko ime (adresa e-pošte) i lozinka koju je Korisnik stvorio samostalno u procesu registracije na Veb lokaciji i koja se koristi za pristup Korisnika na Lični profil putem Autorizacije.
  9. GAMEZZ novčić je interna valuta Veb lokacije koja omogućava kupovinu Usluga na Veb lokaciji.
 2. OPŠTE ODREDBE
  1. Ovaj Ugovor reguliše način na koji Administrator pruža Korisniku Usluge objavlјene na Veb lokaciji.
  2. Nakon prolaska postupka registracije, smatra se da je Korisnik u potpunosti prihvatio uslove Ugovora, bez ikakvih rezervi ili izuzetaka. U slučaju neslaganja Korisnika sa bilo kojom od odredbi Ugovora, Korisnik nema pravo da koristi mogućnosti Usluge Veb lokacije. Ako je Administrator izvršio bilo kakve izmene Ugovora sa kojima se Korisnik ne slaže, dužan je da prestane da koristi Veb lokaciju.
  3. Prihvatanje uslova Ugovora znači saglasnost da Korisnik poštuju uputstva za upotrebu, sadržana na Veb lokaciji.
  4. Korišćenjem Usluga prema ovom Ugovoru Korisnik u potpunosti razume i shvata da su bilo koji dogovori sa drugim Korisnicima Veb lokacije u vezi sa gotovinom i drugim uplatama jedni drugima, trećim licima ili Administratoru strogo zabranjeni, a koji su vezani za rezultate onlajn igre ili bilo koji drugi događaj za koji se ne zna da li će se dogoditi ili ne.
  5. Važeće izdanje ovog Ugovora dostupno je na mreži Internet na sledećoj adresi: https://gamezz.com/page/terms.
 3. REGISTRACIJA NA VEB STRANICI
  1. Korisnik je dužan da prođe postupak Registracije.
  2. Registracija je skup radnji Korisnika, uklјučujući pružanje Korisničkih podataka i drugih informacija, koje Korisnik vrši pomoću posebnog obrasca s ciljem formiranja Ličnog profila i dobijanja pristupa Uslugama Veb lokaciji.
  3. Po završetku postupka registracije, Korisnik dobija pismo na e-adresu navedenu tokom registracije. U navedenom pismu se nalazi link na koji Korisnik treba kliknuti i time potvrditi registraciju na Veb lokaciji.
  4. Da bi se registrovao, Korisnik se obavezuje da pruži tačne i potpune informacije o sebi po pitanjima predloženim u obrascu za registraciju i da će te informacije stalno ažurirati. Ako Korisnik pruži netačne podatke ili Administrator ima razloga da veruje da su podaci koje je Korisnik dostavio nepotpuni ili nepouzdani, Administrator ima pravo da blokira ili izbriše Lični profil Korisnika i odbije pružanje Usluge Korisniku.
  5. Korisnik je odgovoran za sigurnost (otpornost na pogađanje), upotrebu i očuvanje Korisničkih podataka koje je naveo.
  6. Korisnik je odgovoran za sve radnje izvršene korišćenjem njegovih Korisničkih podataka.
  7. Korisnik nema pravo da prodaje i / ili na drugi način prenosi svoje Korisničke podatke trećim licima.
 4. LIČNI PROFIL
  1. Sve radnje sa Uslugama, objavlјenim na Veb lokaciji, izvršavaju se samo putem Autorizacije kroz Lični profil.
  2. Pristup Uslugama, koje se pružaju uz naknadu, ostvaruje se samo ukoliko Lični račun Korisnika ima pozitivno stanje GAMEZZ novčića.
  3. Cene usluge mogu se naći na Veb lokaciji u Ličnom profilu, a Administrator ih može dodatno objaviti u odelјku „Cene usluga“.
 5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
  1. Korisnik ovime potvrđuje da razume i prihvata da se sve informacije koje Korisnik pruža, uklјučujući lične podatke Korisnika, objavlјuju i javno su dostupne na veb lokaciji to jest dostupne su na uvid bilo kojem Korisniku.

   Stoga Korisnik preuzima sve rizike povezane sa takvim otkrivanjem informacija, uklјučujući, ali ne ograničavajući se na: rizik od toga da se adrese e-pošte nađu u spiskovima za slanje spam poruka, rizik da se adresa e-pošte nađe kod različitih vrsta prevaranata, rizik da se telefonski broj nađe kod SMS spamera i / ili SMS prevaranata i druge rizike koji proizilaze iz takvog objavljivanja informacija.
  2. Korisnik ovime garantuje da razume i slaže se da je Veb lokacija alat koji omogućava Korisnicima da koriste usluge Veb sajta u viđenom obliku.

   Korisnik razume i slaže se da Usluge na Veb lokaciji, za koje će dobiti pristup uz naknadu, možda neće ispuniti njegova očekivanja, potrebe, cilјeve i da ti cilјevi, potrebe i očekivanja nisu poznati Administratoru i da u slučaju takvog odstupanja Korisnik nema pravo da zahteva povraćaj sredstava uplaćenih za pristup Uslugama.
  3. Korisnik shvata i prihvata da mu je, u skladu sa ovim Ugovorom, strogo zabranjeno da koristi bilo kakvu osetlјivost i greške u softveru Veb lokacije i Uslugama objavlјenim na njemu, kako bi uticao na upotrebu Usluga, uklјučujući i onlajn igre.
  4. Korisnik razume i slaže se da Administrator nema tehničku mogućnost da utiče na upotrebu Usluge u režimu realnog vremena, tako da će se svi gubici koje Korisnici mogu pretrpeti u vezi sa interakcijom sa drugim Korisnicima podmiriti bez učešća Administratora.
  5. Korisnik razume i slaže se da nema pravo da obavlјa aktivnosti za organizovanje i učešće u igrama na sreću koristeći veb stranicu Usluga, klađenje i primanje dobitaka, kako u odnosu na druge korisnike, tako i u odnosu na treća lica ili Administratora. U slučaju kršenja zabrane navedene u ovoj tački, Administrator ima pravo da Korisniku odbije nastavak pružanja Usluge.
  6. Prilikom korišćenja bilo kakvih Usluga u skladu sa ovim Ugovorom, nije dozvolјeno klađenje u GAMEZZ novčićima ili u bilo kojoj drugoj valuti. Sve onlajn igre i druge usluge uklјučuju samo igre „iz zabave“ tj. bez dobijanja bilo kakvih materijalnih ili drugih dobitaka.
  7. Pod bilo kojim okolnostima, odgovornost Administratora u skladu sa članom 15. Građanskog zakonika Ruske Federacije ograničena je na 10.000 (deset hilјada) rubalјa i nameće mu se ako u njegovim radnjama postoji greška.
  8. U slučaju da Korisnik otkrije činjenice kršenja njegovih prava / legitimnih interesa od strane drugih Korisnika koji koriste Uslugu Veb lokacije, takav Korisnik može se obratiti Administratoru sa odgovarajućim zahtjevom na adresu e-pošte navedenu na Veb lokaciji. Nakon provere relevantne prijave u razumnom roku i potvrde činjenice kršenja prava Korisnika, Administrator donosi odgovarajuću odluku koja se saopštava podnosiocu zahteva.
 6. PORUKE UPUĆENE KORISNIKU
  1. Administrator šalјe poruke Korisniku putem adresa e-pošte i / ili brojeva telefona (putem SMS-a) koje Korisnik naveo prilikom registracije.
  2. Korisnik daje saglasnost da poruke i / ili njihovi pojedinačni delovi, navedeni u tački 6.1., mogu imati reklamni karakter, a takođe mogu sadržavati i reklamne, informativne i druge oglase, kako od samog Administratora, tako i od njegovih partnera.
  3. Korisničke poruke, namenjene Administratoru, šalјu se na način naveden na Veb lokaciji. Poruke objavlјene na Veb lokaciji smatraju se dostavlјenim Korisniku od trenutka njihovog objavlјivanja. Administrator nije odgovoran za upotrebu, od strane drugih korisnika i / ili automatizovanih sistema (robota), obrasca za slanje poruka, objavlјenog na Veb lokaciji. Takođe, Administrator nije odgovoran za upotrebu od strane drugih Korisnika i / ili robota telefonskih brojeva koje je Korisnik objavio na stranicama Sajta.
  4. Administrator ima pravo da trećim licima prenese adrese e-pošte i brojeve telefona Korisnika u svrhu slanja reklamnih, informativnih i drugih poruka.
 7. ROK TRAJANJA UGOVORA I PRESTANAK PRUŽANJA USLUGA
  1. Ovaj Korisnički ugovor stupa na snagu od trenutka kada Korisnik počne da koristi Sajt i važi na neodređeno vreme.
  2. Korisnik ima pravo u bilo kom trenutku da odbije upotrebu Usluga u skladu sa ovim Ugovorom.
  3. U slučaju da Korisnik krši uslove ovog Ugovora, Administrator ima pravo da ukine Korisniku pristup Uslugama, blokira Lični profil i odbije da se ponovo registruje.
 8. PROMENE UGOVORA
  1. Administrator ima pravo da u bilo kojem trenutku jednostrano promeni uslove ovog Ugovora.
  2. Nova verzija Ugovora stupa na snagu i počinje važiti od trenutka objavlјivanja Ugovora ili njegovih promena na Internetu na adresi: https://gamezz.com/page/terms, ako u novoj verziji Ugovora nije drugačije predviđeno ili je dodatno navedeno kada je objavlјen na navedenoj adresi.
  3. Smatraće se da je Korisnik obavešten o promeni Ugovora od trenutka objavlјivanja nove verzije Ugovora ili njegovih promena na Internetu na način naveden u tački 6.3. Ugovora.
 9. PRENOS PRAVA
  1. Administrator, po sopstvenom nahođenju, ima pravo da prenese prava i / ili obaveze iz ovog Ugovora, u celini ili delimično, na bilo koju treću stranu.
  2. O prenosu prava i / ili obaveza po ovom Ugovoru Administrator obaveštava Korisnika objavlјivanjem informacija na Veb lokaciji.
 10. MERODAVNO PRAVO I REŠAVANJE SPOROVA
  1. Ovaj Ugovor se reguliše i tumači u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije. Pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom podležu rešavanju u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
  2. Svi sporovi i nesuglasice koji mogu nastati u vezi ovog Ugovora i / ili u vezi sa njegovim izvršenjem, rešavaće se u žalbenom postupku.
  3. Ako se u žalbenom postupku ne postigne dogovor, spor podleže rešavanju u Arbitražnom sudu grada Sankt Peterburga i Lenjingradske oblasti na način propisan važećim zakonodavstvom Ruske Federacije.
  4. Ako spor nije u nadležnosti arbitražnog suda, on će se rešavati u Moskovskom okružnom sudu grada Sankt Peterburga na način propisan važećim zakonodavstvom Ruske Federacije.
 11. OSTALO
  1. Ovaj Ugovor je sastavlјen na dva ili više jezika. U slučaju bilo kakve neusaglašenosti između teksta ovog Ugovora, sastavlјenog na ruskom jeziku, i teksta Ugovora sastavlјenog na drugim jezicima, prednost ima tekst ovog Ugovora, sastavlјenog na ruskom jeziku.
notify icon